Drivkræfter og fordeling

Introduktion: Drivkræfter og fordeling

I temaet om forholdet mellem vækst og miljø argumenteres der for, at der er miljømæssige grænser for vækst i levestandarden.

Vækstmotoren

Siden starten af industrialiseringen og især i perioden efter Anden Verdenskrig har vi i de rige lande kunnet øge vores materielle forbrug…

Handel og globalisering

Forestillingen om, at frihandel er godt, kan ses som en af de idéer, der understøtter vækstmotoren. Men den forestilling udfordres, når man anlægger…

Fordeling af brugsværdierne i et samfund

Som omtalt i temaet om vækst kan økologisk økonomi tilslutte sig en forestilling om, at et samfund i løbet af et år fremstiller en ”real kage”, en…

Opgaver

Opgaver til Drivkræfter og fordeling


Natursyn og etik

Introduktion: Natursyn og etik

Begrebet natur spiller en vigtig rolle i forståelsen af bæredygtighed. Måden, vi opfatter naturen på, har betydning for, hvordan vi behandler alle de…

Natur og økofilosofi

Ved første tanke er ordet natur muligvis ikke så kompliceret. Naturen, det er skove, bjerge, floder, vilde dyr og planter. Men hvis man tænker…

Naturen – i menneskets tjeneste

Ved første tanke er ordet natur muligvis ikke så kompliceret. Naturen, det er skove, bjerge, floder, vilde dyr og planter. Men hvis man tænker…

Miljøetik

I dette afsnit vil vi introducere nogle begreber, som er vigtige i miljøetikken. Med disse begreber får man nogle redskaber til at tale om…

Opgaver

Find sjove opgaver her


Styring og regulering

Introduktion: Styring og Regulering

I temaerne om energi, metabolisme og vækst er der fokus på miljøproblemerne i et samlet perspektiv: skiftet i energigrundlag i et langsigtet…

Specifikke miljøproblemer

Specifikke miljøproblemer opstår på mange forskellige måder. Et klassisk problem består i, at en vigtig ressource bliver overudnyttet.

Problemet med sideeffekter og tredjepart

Produktion og forbrug indebærer både brug af ressourcer og udledning af affaldsstoffer. Det kan give anledning til to former for problemer: For det…

Ejendomsret og fælleder

De forskellige godetyper klassificeres ud fra rent praktiske vurderinger af deres karakteristika: Er det praktisk muligt at udelukke nogen fra brug,…

Markeder og miljøregulering

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem den måde, ejendomsretten til ressourcer er organiseret på, og den måde, hvorpå de produkter, der…

Opgaver

Opgaver til temaet Styring og regulering


Teoretiske briller

Introduktion: Teoretiske briller

En teori kan forstås som en bestemt type briller, der gør det muligt at se bestemte ting, mens andre ting forsvinder.

Institutioner

Vi taler ofte om forskellige slags institutioner, for eksempel børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, fængselsinstitutioner eller helt generelt om offentlige institutioner.

Systemtænkning

Blandt økologiske økonomer er det meget udbredt at bruge ordet system. Ifølge systemteoretikeren Donella Meadows består et system af en mængde sammenhængende og vekselvirkende elementer, som er organiseret på en måde, så de opnår noget bestemt.

Overtalelsesredskaber

I dette afsnit vil vi prøve at beskrive en egenskab ved de økonomiske målinger og modeller, som ikke har været genstand for megen forskning − hverken inden for mainstream eller i økologisk økonomi.


Cirkulær økonomi

Introduktion: Cirkulær økonomi

I en tid med øget forbrug af energi og ressourcer er det blevet udbredt at tale om en såkaldt cirkulær økonomi, hvor energien kommer fra vedvarende…

Kredsløbstænkning

For at forstå, hvad cirkulær økonomi handler om, kan det være en hjælp at holde dette koncept op imod den såkaldte lineære økonomi. Lineær økonomi…

Produktkæder

Cirkulær økonomi handler i høj grad om, hvordan såkaldte værdikæder kan omstilles således, at der skabes mere værdi med færre ressourcer og mindre…

Cirkulær økonomi ≠ Økologisk økonomi

Det er vores indtryk, at der ofte sættes lighedstegn mellem cirkulær økonomi og økologisk økonomi. Dette er en fejlopfattelse, da der er tale om to…

Opgaver

Opgaver til temaet cirkulær økonomi


BÆREDYGTIG OMSTILLING

Introduktion: Bæredygtig omstilling

I takt med at de miljømæssige konsekvenser af voksende økonomiske aktiviteter er blevet stadigt mere alarmerende, er også behovet for bæredygtig…

Teorier om bæredygtig omstilling

Igennem de seneste 15 år har den politiske interesse for bæredygtig omstilling skabt grobund for etableringen af et nyt selvstændigt forskningsfelt…

Byer som omstillingsarenaer

Traditionelt har energisystemer, transportsystemer og vandsystemer primært været analyseret som nationalt afgrænsede systemer, mens eksempelvis byer…

Opgaver

Opgaver til bæredygtig omstilling


Politiske beslutninger

Introduktion: Politiske beslutninger

Mens der i temaet om drivkræfter og fordeling er mest fokus på fordelingskonflikter i relation til miljø i et meget bredt perspektiv, går vi i dette…

Samfundsøkonomiske analyser i praksis

Samfundsøkonomiske analyser er et værktøj, som ofte anvendes i forbindelse med politiske prioriteringer af større samfundsmæssige investeringer.

Alternativer til cost-benefit analyser – et eksempel

Når man diskuterer beslutninger om store anlægsprojekter som motorveje, vindmølleparker, og cykelinfrastruktur, er det efterhånden blevet en fast…

Økologisk økonomis syn på værdier og priser

Samfundsøkonomiske analyser som cost-benefit analyser (CBA) forudsætter en fælles måleenhed i form af penge. Når fordele og ulemper gøres op i penge,…

Opgaver

Opgaver til temaet Politiske beslutninger


Vækst og Miljø

Introduktion: Vækst og miljø

Økonomisk vækst er et helt centralt emne i økonomisk tænkning og bliver som regel fremstillet som et samfundsgode, en nødvendighed for samfundsmæssig…

Biofysiske grænser for Vækst

En af konsekvenserne af det biofysiske perspektiv på økonomien er fremhævelsen af grænser for vækst. I det biofysiske perspektiv er jorden et system,…

Produktionsresultatet – den ‘reale’ kage

Ifølge økologisk økonomi er der ingen tvivl om, at der er grænser for vækst i biofysiske termer. Men betyder det også, at der er grænser for vækst i…

Vækstens dilemma

Trods diverse kritikpunkter er det klart, at økonomisk vækst, målt som vækst i BNP, fortsat er den centrale målsætning i den økonomiske politik.…

Opgaver

Opgaver til vækst og miljø


Det biofysiske perspektiv

Introduktion: Det biofysiske perspektiv

I dette tema bliver økonomien præsenteret som en såkaldt metabolisk organisme − en organisme med et stofskifte. Dette er det biofysiske perspektiv på økonomien, som giver et vigtigt bidrag til forståelsen af økonomi og økonomisk teori.

En metabolisk organisme

Ordet metabolisme stammer fra det oldgræske ord for forandring eller overgang og refererer til transformation af materialer og energi.

Måling af økonomiens metabolisme

For at kunne bidrage til en bæredygtig omstilling af økonomien har politikere og andre aktører brug for at følge med i, hvordan økonomiens metaboliske proces forløber, og hvordan forskellige tiltag virker på denne proces

Opgaver

Opgaver til temaet Det biofysiske perspektiv


Energigrundlaget

Introduktion: Energigrundlaget

Energi og menneskets evne til at udnytte forskellige energiformer er en vigtig nøgle til forståelsen af menneskesamfundenes økonomiske udvikling.

Menneskehedens energihistorie

I dette afsnit skal vi se på, hvordan mennesket gradvist har lært sig at udnytte flere og flere energikilder, hvilket har været en vigtig kilde til…

Energigrundlagets betydning

En af de vigtige forskelle på økologisk økonomi og mainstreamøkonomi er synet på energiens rolle i den samlede produktion og den økonomiske vækst.…

Den aktuelle udfordring

Oversigten over menneskehedens historie i et energiperspektiv gør det muligt at forstå karakteren af den mest grundlæggende aktuelle udfordring:

Opgaver

Opgaver til temaet Energigrundlaget