Introduktion: Politiske beslutninger

Mens der i temaet om drivkræfter og fordeling er mest fokus på fordelingskonflikter i relation til miljø i et meget bredt perspektiv, går vi i dette tema tættere på de konflikter og dilemmaer, der rejser sig i relation til miljøudfordringerne i et mere snævert og lokalt perspektiv. Når det politiske system skal håndtere miljøproblemerne, giver det anledning til mange dilemmaer, hvor forskellige hensyn må vejes op mod hinanden. I et demokrati går det ikke at udøve rå og utilsløret magt, så den politiske kampplads om miljø og mange andre problemstillinger er præget af argumenter og metoder til at give argumenterne en overbevisende form. Hvis man vil fremme en særinteresse, er det særlig effektivt, hvis man kan få den til at fremstå som hele samfundets interesse. En af kamppladserne drejer sig om udformningen af samfundsøkonomiske analyser.

I det følgende beskrives det først, hvordan samfundsøkonomiske analyser anvendes i praksis, og hvilke kontroverser der knytter sig specielt til brugen af cost-benefit analyser (CBA). Derefter beskrives nogle alternative metoder, der kan understøtte politiske beslutninger, og i det sidste afsnit omtales nogle mere grundlæggende overvejelser om værdi og priser.

Næste afsnit: Samfundsøkonomiske analyser i praksis