En metabolisk organisme

Inge Røpke

Grundtanken i økologisk økonomi er, at økonomien kan opfattes som et biologisk system – en metabolisk organisme, der holdes i live af gennemstrømningen af energi og materialer.

Ordet metabolisme stammer fra det oldgræske ord for forandring eller overgang og refererer til transformation af materialer og energi. Populært sagt er en metabolisk organisme en organisme med et stofskifte. En metabolisk organisme indtager materialer og energi fra sine omgivelser i sit fordøjelsessystem og bruger dem til at opretholde sine livsprocesser. Gennem sin metabolisme er en organisme således i stand til at holde sig selv i live, men dens metabolisme har også en effekt på omgivelserne. Materialerne og energien, som organismen optager, forlader senere organismen i nye former og indgår i kredsløb og processer i det omkringliggende miljø. I mange situationer indgår en metabolisk organismes affaldsstoffer som nyttige elementer i det omkringliggende miljø, men i andre tilfælde kan de betragtes som skadelige. I økonomiens tilfælde kan man sige, at det er en organisme, hvis affaldsstoffer ofte er skadelige for det omkringliggende miljø og os selv.

Den økologisk økonomiske grundmodel. Økonomien er en metabolisk organisme indlejret i biosfæren. Organismen overlever ved at optage og omdanne materialer og energi fra sine omgivelser. Som en del af denne proces udledes der affaldsstoffer til omgivelserne, og energi overgår til nye former. Da der endnu kun var få mennesker i verden, og da forbruget af fossile brændsler endnu var meget begrænset, fyldte økonomien kun lidt i forhold til biosfæren. Men nu lever vi i en ”fuld verden”. Illustration Sonja Winckelmann Thomsen.
Den økologisk økonomiske grundmodel. Økonomien er en metabolisk organisme indlejret i biosfæren. Organismen overlever ved at optage og omdanne materialer og energi fra sine omgivelser. Som en del af denne proces udledes der affaldsstoffer til omgivelserne, og energi overgår til nye former. Da der endnu kun var få mennesker i verden, og da forbruget af fossile brændsler endnu var meget begrænset, fyldte økonomien kun lidt i forhold til biosfæren. Men nu lever vi i en ”fuld verden”. Illustration Sonja Winckelmann Thomsen.

Økologisk økonomi ser altså økonomien som en organisme med fysiske og kemiske egenskaber ligesom andre biologiske organismer, hvilket gør det muligt at opfatte økonomiske processer som såkaldte biofysiske processer. Det særlige ved økologisk økonomi er således, at den både beskriver økonomiske processer med begreber, som kendes fra almindelige økonomiske teorier, og i termer fra naturvidenskaber som biologi og fysik. Når for eksempel økonomiske teorier beskriver den økonomiske udvikling med begreber som priser, lønninger, betalingsbalance og økonomisk vækst, så kan den samme udvikling anskues ud fra et biofysisk perspektiv og beskrives med begreber som strømme af energi og materialer. Med det biofysiske perspektiv ser man nogle andre sammenhænge, end man gør med traditionelle økonomiske perspektiver, og perspektivet kan derfor fungere som en slags kritisk redskab over for traditionelle forståelser af økonomiske sammenhænge. For det første understreges menneskers afhængighed af naturen på en helt anden måde, og for det andet synliggøres ulige fordeling af ressourcer mellem forskellige grupper af mennesker mere klart.

Næste afsnit: Måling af økonomiens metabolisme