Introduktion: Energigrundlaget

Energi og menneskets evne til at udnytte forskellige energiformer er en vigtig nøgle til forståelsen af menneskesamfundenes økonomiske udvikling. Siden menneskets opståen har vi lært at udnytte stadig flere energikilder til en voksende mængde af formål. Denne udvikling har haft stor betydning for menneskeartens succes og fremkomsten af vores nuværende højteknologiske civilisation. I dette tema skal vi se nærmere på energiens rolle i menneskesamfundenes udvikling fra jæger-samlerkulturer til de moderne industrialiserede samfund. Fossile brændsler er en vigtig faktor i denne fortælling, for det første fordi det er disse brændsler, som har gjort industrialiseringen mulig, for det andet fordi det er afbrænding af disse, som er hovedårsag til de klimaforandringer, som nu er i fuld udfoldelse. Dette tema sætter derfor også fokus på den udfordring, menneskeheden nu står over for, i form af omstillingen til et nyt, vedvarende energigrundlag.

Næste afsnit: Menneskehedens energihistorie