Opgaver

 

 1. I mainstreamøkonomi bruger man det økonomiske kredsløb som en grundmodel for samfundsøkonomien. Økologisk økonomi har en anden grundmodel (figur x, tema 2: det biofysiske perspektiv). 
  1. Diskutér forskellene på de to modeller.
  2. Hvilken rolle spiller miljø i de to modeller?
  3. Hvordan kan man beskrive økonomisk vækst med de to modeller?
  4. Kan de to modeller tænkes sammen, og i så fald hvordan?
 2. Fremsæt argumenter for og imod følgende udsagn 
  1. Økonomisk vækst er lig med øget rigdom!
  2. Mere forbrug giver mere livsglæde!
  3. Økonomisk vækst er en nødvendighed for samfundsmæssig stabilitet!
  4. Økonomisk vækst er nødvendig for velfærdsstatens overlevelse!
  5. Vækst og konkurrence er nøgleord for løsningen af klimaproblematikken!
 3. I debatten om økonomisk vækst og miljø tales der ofte om muligheden for afkobling mellem økonomisk vækst og miljøpåvirkning. 
  1. Argumentér for eller imod, at afkobling har fundet sted i fortiden.
  2. Argumentér for eller imod, at afkobling finder sted nu.
  3. Argumentér for eller imod, at afkobling vil komme til at finde sted i fremtiden.

Brug gerne forskellige modeller til at underbygge argumenterne. Eksempler på modeller kunne være IPAT-ligningen og den økologisk økonomiske grundmodel (figur x, tema 2: det biofysiske perspektiv). Til inspiration kan du læse denne artikel fra Danmarks Statistik, som hævder, at der i Danmark er foregået en afkobling mellem udviklingen i BNP og drivhusgasudledningen: http://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2017/2017-03-15-saadan-paavirker-oekonomien-miljoeet

 1. Cirkulær økonomi (se tema 9: cirkulær økonomi) kan anvendes som en strategi for grøn vækst. Argumentér for og imod cirkulær økonomi som redskab til afkobling mellem økonomisk vækst og miljøbelastning. 
 2. Undersøg holdningen til økonomisk vækst blandt Folketingets partier. 
  1. Hvem er fortalere for økonomisk vækst?
  2. Er der nogen, som går ind for grøn vækst, og i så fald hvad lægger de i begrebet?
  3. Er det nogen, som er skeptiske over for økonomisk vækst?
  4. Er der nogen, som foreslår alternativer til økonomisk vækst, og i så fald hvad foreslår de?
 3. Notat 1: Vi forestiller os, at Danmarks statsminister har bedt om et notat om økonomisk vækst. Man vil have afklaret, om Danmark i fremtiden skal være en vækstøkonomi, eller der skal findes andre alternativer. Nogle af de ting, statsministeren gerne vil have belyst, er, om man i Danmark skal
  1. Fortsætte med økonomisk vækst uden at tage hensyn til miljøet?
  2. Satse på grøn vækst?
  3. Arbejde for modvækst?
  4. Være ligeglad med vækst?
  5. Benytte et nyt mål for økonomisk vækst?

Lav et notat til statsministeren med anbefalinger, som adresserer ovenstående spørgsmål. 

 1. Notat 2: Lav et notat, hvor der gives konkrete anbefalinger til en politisk strategi, der kan realisere anbefalingerne i notat 1. Er det for eksempel blevet anbefalet i notat 1, at Danmark skal satse på grøn vækst, hvad skal den politiske strategi for en sådan omstilling så være? Hvilken lovgivning skal vedtages? Hvilke offentlige investeringer skal der foretages? Etc.
 2. Notat 3: Vi forestiller os, at Danmarks statsminister har nedsat en gruppe, der skal komme med anbefalinger til et nyt mål for økonomisk vækst i Danmark. Du er leder af gruppen og skal udarbejde et notat med anbefalinger til statsministeren. I nedenstående links kan du søge information og inspiration:

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/groent-nationalregnskab/et-groent-bnp

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/groent-nationalregnskab