HANPP

Materialestrømsanalyserne omfatter biomasse, der desuden gøres til genstand for særlig analyse med et mål, der opgør menneskers tilegnelse af den årlige nettoproduktion af biomasse målt i kg tørstof (eller i Joule eller kulstof – resultatet bliver det samme). Alle planter (og i sidste ende også dyr og mennesker) lever af fotosyntesen, og den mængde biomasse, som planterne ikke lægger beslag på til deres egen overlevelse, kaldes Net Primary Production (NPP) – på dansk nettoproduktionen.

hanpp

Den årlige nettoproduktion er til rådighed for alle dyrearter gennem fødekæderne, og mennesker har været i stand til at tilegne sig en meget stor andel af denne produktion. Denne andel kaldes Human Appropriation of Net Primary Production (HANPP), og det anslås, at HANPP i år 20xx er oppe på omkring 22% (tjek) (her ses kun på den jordbaserede fotosyntese, ikke på produktionen i hav og vandløb). Når man tænker på, hvor mange arter der har brug for nettoproduktet, er 22% et meget stort tal for en enkelt art, og des større tallet bliver, des mere forringes livsbetingelserne for andre arter – og dermed i sidste ende også for mennesker, fordi økosystemerne forstyrres.