BNP

Til måling af den økonomiske vækst benyttes et kvantitativt mål som definerer, hvad økonomisk vækst er og kan fortælle os om økonomien vokser, er stagneret eller bliver mindre. I langt de fleste lande i verden har man valgt Brutto National Produktet (BNP) som mål for den økonomiske vækst. BNP er et mål for et lands samlede produktion i løbet af en given tidsperiode, som regel et år eller et kvartal, som måles ved at gøre rede for bestemte pengestrømmene i den ønskede tidsperiode. Pengestrømmene kan enten opgøres i form af den samlede indkomst forbundet med produktionen eller de samlede udgifter til indkøb i den givne tidsperiode. Disse to pengestrømme er per nationalregnskabsmæssig definition identiske.

BNP er altså et mål for pengestrømmene i et samfund, et mål for monetære transaktioner. Hvis BNP er vokset fra en tidsperiode til en anden, betyder det at flere penge har skiftet hænder i den ene periode end i den anden. På denne måde er BNP et mål for flow af penge men ikke et mål for en pengebeholdning. Når økonomer og politikere henviser til BNP og siger at vi er blevet rigere i det seneste år, betyder det ikke at der er kommet flere penge i samfundskassen, eller at samfundskagen er blevet større, men bare at flere penge er blevet cirkuleret. I andet led har denne cirkulation dog, i kraft af beskatning, en indflydelse på statens kassebeholdning.